top of page

תקנון האתר

תקנון אתר כדורשת שופ

 

1. מידע כללי

א. אתר האינטרנט www.kadureshet-shop.net (להלן: "האתר" ו/או "כדורשת שופ") פותח ומופעל על מנת לשמש כאתר סחר לרכישת מוצרים ע"י ציבור

    גולשי האינטרנט, ופונה בעיקר לשחקניות בענף כדורשת הנשים בישראל, אך לא רק.

ב. באם נכתב בתקנון זה דבר מה בלשום זכר - הנ"ל מתייחס במקביל גם ללשון נקבה.

ג. שימוש באתר כדורשת שופ, הצטרפות למועדון כדורשת שופ ו/או רכישת מוצר המוצע למכירה ע"י כדורשת שופ, מהווה את הסכמת הלקוחות לקבל עליהם ולנהוג

    לפי התקנון, לכן אם אין הלקוחות מסכימים לתנאי מתנאיו הנם מתבקשים לא לעשות כל שימוש באתר או להצטרף למועדון הלקוחות. הנ"ל בתוקף גם לחברות בדף

    הפייסבוק של האתר.

ד. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש מכל סוג שיעשה על ידי הלקוח באתר כדורשת שופ ובדף הפייסבוק של האתר, ומהוות את הבסיס המשפטי בין הלקוח לאתר.

    אי לכך, הלקוחות המעוניינים לרכוש מוצרים המופיעים באתר נדרשים לקרוא את הוראות התקנון כפי שכתובות במלואן ובעיון רב ולא יוכלו לבוא בכל טענה שהיא

    בקשר לרכישה או אשר עלולה להיווצר ואשר כתובה בתקנון זה. 

ה. התכנים המועלים ומפורסמים באופן פומבי באתר, עשויים להיות מוצגים בכל מדיה אחרת, לרבות אתר סלולארי ו/או טלוויזיה ו/או כל אמצעי אחר ו/או אתרים אחרים מלבד

    האתר, לכל צורך חוקי אחר ככל שקיים או יהיה קיים בעתיד, והוראות תקנון זה יחולו בקשר עם הצגת התכנים כאמור ו/או השימוש בתכנים לכל צורך כאמור.

ו. כותרות הנושאים בתקנון זה מובאות לשם נוחות והתמצאות הלקוחות ובעלי האתר ולא ישמשו בפרשנות התקנון או בכל בקשה להסבר, פתרון וכיו"ב בעת הצורך.

ז. קבלת מידע ושאלות לגבי האתר, המוצרים והשירותים המוצגים באתר כדורשת שופ, כולל שאלות הנוגעות למפרט והרכבם של מוצרים, למידע על תפעולם של מוצרים, אחריות

    ונושאים אחרים הנוגעים למוצרים או שירותים שיירכשו באמצעות האתר ניתן לפנות לשירות הלקוחות בדואר אלקטרוני ו/או בטלפון. אתר כדורשת שופ יעשה את

    מיטב הניסיונות והמאמץ להתייחס לכל פנייה בתוך 24 שעות לכל היותר.

  

2. מידע אודות תהליך רכישת מוצרים

א. חלק מהמוצרים והציוד הקיימים באתר כדורשת שופ מיובאים מחוץ לארץ. כמו כן, מאפשר אתר כדורשת שופ ללקוחותיו לרכוש באמצעות האתר מוצרים של מיטב החברות

    והמותגים הפועלים בארץ ובעולם, במחירים דומים, ולעתים אף נמוכים מאשר קיימים במקומות וחנויות אחרות בארץ ותוך מתן שירות הכולל רכישה במקום או משלוח לבית

    הלקוח באמצעות דואר ישראל.

ב. כל המחירים והסכומים אשר מוצגים באתר כוללים את ערך המע"מ, ככל שהעסקה תהיה חייבת בערך זה.

ג. כרגע אין באפשרות הלקוחות לרכוש ישירות מאתר, וזאת מהסיבה שהאתר מעדיף להסביר ללקוחות אודות המוצרים, בעיקר אלה הפחות מוכרים, ולנסות להתאים את המוצר הטוב

   ביותר לפי דרישת הלקוחות. כמו כן, חשיבות הימצאותו של המוצר במלאי הנה בראש מעייננו. ייתכן כי בעתיד תוכנס האפשרות לרכישה ישירה מאתר.

ד. על מנת לקבל פרטים ולהשלים את תהליך רכישת המוצר המבוקש, יש לחייג למספר המופיע באתר ובמידת הצורך לתאם הגעה לבדיקת המוצר ורכישתו או לשם מתן פרטי

     תשלום וכתובת לצורך קבלת המוצר בדואר.

ה. בעת ההתקשרות הטלפונית למספר המצוין באתר יש למסור את הפרטים הנדרשים: שם קונה, כתובת למשלוח, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ופרטי כרטיס אשראי.

    נציג האתר יאשר את הימצאותו של הפריט במלאי ואפשרות הלקוח להזמינו ו/או ההגעה לאיסוף עצמי.

ו. מסירת כל הפרטים הנדרשים לצורך רכישת פריט ציוד או מוצר, אשר חלקם מוזכרים בסעיף קודם, יחשב לביצוע הזמנה ע"י הלקוח. עם קבלת ההזמנה, האתר יבצע בדיקה

   של פרטי כרטיס האשראי ורק לאחר אישור ההזמנה על ידי חברות כרטיסי האשראי, הרכישה תאושר והמוצר יישלח לכתובת אותה ימסור הלקוח. חיוב הלקוח עבור המוצר,

    יתבצע דרך כרטיס האשראי, לאחר ההזמנה.

ז. אישור רשמי של ההזמנה ישלח רק לאחר בדיקת כרטיס האשראי אשר צויין בהזמנה ולאחר קבלת אישור מחברת האשראי. הכל בכפוף להמצאות המוצרים במלאי.

    מועד משלוח ההזמנה ייקבע החל מיום אישור העסקה על ידי חברת האשראי.

ח. למען הסר ספק, משלוח הדואר האלקטרוני ללקוח אינו מהווה ראיה על ביצוע פעולה ו/או רכישה ואינו מחייב את האתר. רק לאחר קבלת אישור מחברת האשראי יהווה ראיה

    רשמית לנכונות הפעולות. כמו כן, הלקוח יידרש לשלוח בדואר אלקטרוני המופיע באתר את בקשת ההזמנה וייקבל אישור לכך שההזמנה אושרה ונשלחה. הווי יהווה אישור סופי

    לביצוע פעולת ההזמנה ושליחתה לללקוח.

ט. במידה וההזמנה לא אושרה על ידי חברות האשראי תישלח ללקוח הודעה בהתאם. לצורך השלמת הרכישה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם מוקד שירות הלקוחות

    של האתר לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה ו/וא להמציא פתרון חלופי לצורך הסדרת התשלום. יובהר ויודגש, פעולת רכישה באתר תיחשב כמושלמת רק

    לאחר הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה על ידי הלקוח/מבצע הפעולה. במקרה כאמור, ייחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה על ידי חברת כרטיסי

    האשראי ו/וא הסדרת התשלום על ידי הלקוח/מבצע הפעולה באמצעים חלופיים.

    במידה ולא פעל הלקוח/מבצע הפעולה להסדרת האישור בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, תתבטל ההזמנה באופן

    אוטומטי וללא צורך בהודעה נוספת ומבלי לחייב את אתר כדורשת שופ ובעליו בשום אופן ובשום צורה שהיא ולא יוכל הלקוח/מבצע הפעולה לבוא בכל טענה כלשהיא אשר

    נוגעת להליך הרכישה באתר.

י. לתשומת לב לקוחותינו ולמבקשים להזמין מוצרים וציוד באתר - הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים אשר קבועים

   בחוק.

יא. לתשומת לב לקוחותינו - המוצרים השונים המופיעים באתר, חלקם מצוי בדרך קבע במלאי וחלקם מוזמנים מהספקים השונים בעת הזמנה רלוונטית. על כן, כל הזמנת ואספקת

    מוצר באתר תלויה וכפופה להימצאות מלאי העומד לרשות אתר כדורשת שופ ו/או מלאי אשר קיים אצל הספקים השונים.

    עם זאת, אתר כדורשת שופ עושה כמיטב יכולתו על מנת לוודא שהמוצרים והציוד המוצגים באתר יימצאו במלאי במועד הצעת המוצרים למכירה ועד למועד אספקתם.

    ואולם, במידה וקיים חוסר במלאי המוצר המבוקש, יעשה האתר כל מאמץ על מנת לחדשו בטווח אשר לא יעלה על 7 ימי עסקים ובהתאם תישלח הודעה באמצעות דואר

    אלקטרוני או באמצעות הטלפון ללקוח הרלוונטי.

יב. בכל מקרה, לאור העובדה כי כרגע אין אפשרות לרכישה ישירה באמצעות האתר, אין האתר מתחייב להימצאות כל המוצרים במלאי באופן קבוע והלקוח לא יוכל לבוא בכל טענה

     שהיא בנוגע לחוסר או אי קיום מוצר בכל רגע נתון. האתר יעשה כל מאמץ, אך אינו מתחייב, להסיר מוצרים וציוד אשר המלאי שלהם אזל לגמרי ועד לחידושו ואם בכלל.

 

3. אספקה והובלת המוצרים

א. אתר כדורשת שופ יספק רק מוצרים אשר שולמו במלואם באמצעות כרטיס אשראי/המחאה/מזומן לכתובת אשר אותה מסר הלקוח או באם הלקוח בחר לאסוף את המוצר

    באופן עצמאי. במידה והמוצר נשלח בדואר, הנ"ל יישלח תוך 24 שעות מרגע אישור העסקה ויגיע אל הלקוח לפי לוחות הזמנים אשר מתקיימים בדואר ישראל בלבד.

    לאחר ביצוע המשלוח כל עיכוב, אי הגעה וכיו"ב של ההזמנה הנם באחריות דואר ישראל בלבד.

ב. דמי המשלוח ישולמו עם התשלום בגין המוצר. במכירה בתשלומים, רשאי יהיה אתר כדורשת שופ לגבות את דמי המשלוח החל בתשלום הראשון אשר יחוייב בו הלקוח.

ג. אתר כדורשת שופ לא יהיה אחראי לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה אשר עשויים להיגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתו לרבות

   שביתות, השבתות, חגים, ימי מועד וכיו"ב.

ד. בכל מקרה של שינוי ואו עיכוב משלוח ההזמנה, מחוייב אתר כדורשת שופ להודיע על כך באמצעות דואר אלקטרוני או הודעה טלפונית ללקוח.

ה. זמני אספקת המוצרים הנם עד 21 ימי עסקים (ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג ומועד).

ו. אתר כדורשת שופ יעביר את ההזמנות ללקוחותיו באמצעות דואר ישראל בדואר רגיל, דואר רשום או דואר שליחים בלבד, לפי בחירת הלקוח.

ז. בכל בקשה לביטול הזמנה לאחר שהמוצר נשלח זה מכבר, כפוף הביטול לכך שהלקוח יחזיר את המוצר באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול

   מכל מין וסוג שהוא לידי אתר כדורשת שופ ועל חשבונו של הלקוח בלבד. במקרה זה הלקוח יחויב בדמי המשלוח ובדמי ביטול העסקה כחוק.
ח. במקרה של סירוב קבלת החבילה ע"י המזמין, יחוייב הלקוח בהוצאות השילוח אליו והחזרת המוצר לידי אתר כדורשת שופ.

 

4. אפשרות השימוש באתר

א. לקוח רשאי לבצע הזמנות, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

    1. הלקוח אינו מנוע/מוגבל לבצע פעולות משפטיות מחייבות במדינת ישראל ובכלל.

       במידה והלקוח הינו קטין (עד גיל 17 כולל) או שאינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יצורף אישור האפוטרופוס בכתב לצורך ביצוע הרכישה.

    2. הלקוח הנו בעל תעודת זהות ישראלית ו/ או דרכון זר תקפים או תאגיד המאוגד והרשום כדין במדינת ישראל.

    3. הלקוח הנו בעל כרטיס אשראי המכובד באתר ואשר הונפק על ידי אחת מחברות האשראי בארץ או בחו"ל.

    4. הלקוח הנו בעל תיבת דואר אלקטרוני פעילה ובעל כתובת דואר פעילה ותקנית במדינת ישראל.

ב. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יהיה האתר, רשאי למנוע מלקוח מלבצע הזמנה באתר אם:

    1. הלקוח ביצע מעשה אשר נחשב לעבירה או מעשה בלתי חוקי.

    2. הלקוח הפר את אחד או יותר מתנאי תקנון האתר.

    3.  הלקוח מסר בעת תהליך הרכישה פרטי זהוי שגויים/בדויים באופן מכוון.

    4. הלקוח ביצע מעשה/פעולה שיש בהם כדי לפגוע באתר או בפעילות התקינה של האתר ו/או מי מטעמו ובעליו ו/או מי מצד ג' כלשהו.

 

5. סודיות מידע

א. האתר לא יעשה כל שימוש במידע ללא הרשאת הלקוח אלא אם כן הדבר נדרש עפ"י דין או כדי למנוע שימוש לרעה. הפרטים הניתנים על ידי הלקוח ולצורך ביצוע רכישה, ישמשו רק

    את אתר כדורשת שופ ולא יועברו כל גורם אחר ו/או צד ג' אשר אינו מקושר ופועל יחד עם האתר.

ב. האתר נוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. אך בקיום מקרים שאינם בשליטתו ו/או הנובעים מכח עליון, האתר לא יהיה אחראי לכל נזק מכל

    סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם ללקוח ו/או למי מטעמו של הלקוח במידה ומידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה אשר אינו בתחום ארחאיותו של האתר.

 

6. ביטול הזמנה/רכישה

א. לקוחות רשאים לבטל את ההזמנתם/רכישתם בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן").

ב. ביטול ההזמנה יעשה מיום ביצוע ההזמנה ועד 14 ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר

    מביניהם.

ג. ביטול הזמנה יעשה בכתב באמצעות שליחת מכתב בקשה באמצעות דואר ישראל ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני המופיע באתר כדורשת שופ.

ד. בביטול הזמנה לפי הכללים לעיל, לא יחויב הלקוח אלא בדמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר או 100 ש"ח - הנמוך מביניהם.

ה. ביטול ההזמנה ע"י הלקוח כפוף לכך שהלקוח יחזיר את המוצר/ים באריזתו/ם המקורית, שלם/ים ו/או ללא שימוש, פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.

ו. לא ניתן להחזיר ציוד ומוצרים לאחר שנעשה בהם שימוש מכל סוג שהוא, לרבות פתיחת האריזה בלבד, אלא באישור מראש של אתר כדורשת שופ או כתוצאה מפגם במוצר.

ז. האמור בסעיף זה לא יחול על הטובין והשירותים הקבועים בסעיף 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן.

ח. האתר רשאי לבטל הזמנה/רכישה כולה או חלקה, במקרים הבאים:

    1. במידה ומכל סיבה נפלה בהצעה טעות סופר כלשהי.

    2. במידה ויתברר כי ההזמנה לוותה בפעילות בלתי חוקית של הקונה ו/או צד ג' כלשהו ואשר אינה בידיעת/אחריות האתר.

    3. כאשר העסקה בוצעה שלא כדין ושלא על פי כל הכללים אשר מופיעים בתקנון אתר כדורשת שופ.

ט. ביטול העסקה/מכירה יימסר לקונה בטלפון ו/או בכתב לכתובת הדואר האלקטרוני אותה ציין בעת ביצוע ההזמנה והרכישה.

י. במידה וקיים מחסור במלאי של מוצר כלשהוא, באפשרות הלקוח לבצע הזמנה ולשלם מראש עבור מלאי חדש לפי הכמות הנדרשת, אך אין האתר מתחייב להחזיק מלאי קבוע של אותו

   מוצר או מוצרים אחרים לאחר מכן.

יא. בכל מקרה בו בוטלה הזמנה כאמור, האתר לא יהיה אחראי ולא יישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד ג', לרבות אך לא רק, נזק בגין רכישת המוצר

     אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

יב. בכל מקרה ביטול רכישה מכל סיבה שהיא והחזרת המוצר באריזתו המקורית, יזוכה הלקוח כנגד הצגת חשבונית/קבלה מקורית בלבד. ללא הצגת חשבונית/קבלה מקורית ניתן לקבל 

     שובר זיכוי כספי למימוש ברכישה עתידית בלבד.

 

7. תנאים נוספים

א. טעות סופר בתיאור המוצר ואו בקביעת מחירו לא תחייב את האתר בכל צורה שהיא.

ב. תמונות המוצרים המוצגות באתר מטרתן המחשה בלבד וייתכנו מקרים שבהם יהיו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל ללקוחות.

ג. אלא אם כן נכתב אחרת, כל מידע המוצג באתר לגבי הספקים, המותגים והמוצרים, טיבם ואיכותם נמסרו לאתר על ידי הספקים בלבד, ונמצאים באחריות הבלעדית והמלאה שלהם.

ד. האתר ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות שלא על פי תקנון זה, תהא

    עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז האתר שומר את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה בכתב למבצע הפעולה.

ה. בנוסף על כך, האתר לא יהיה אחראי לשימושם של ציוד ומוצרים אשר נרכשו באתר ואחריות זו תחול על הרוכש ועל חשבונו בלבד.

ו. רישומים בכתב וחיובים אשר יבוצעו על ידי האתר בהתאם לבקשת והזמנת הלקוח יהוו הוכחה לקיום העסקה בפועל ולאחר אישור הלקוח.

ז. אין בהצגת הספקים והמוצרים המוצגים באתר זה משום הבעת דעה לגביהם אופיים או טיבם על ידי האתר אלא רק למטרת הצגת ומכירת ציוד ומוצרים המתאימים לאופיו של האתר.

ח. כל מידע, ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של האתר ו/או מי מטעמו.

ט. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר אלא בהסכמת האתר, בכתב ומראש.

י. כל המוצרים המופיעים באתר זה כפופים לזכויות יוצרים עפ"י החוק.

יא. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבית המשפט המוסמך בתל-אביב-יפו בלבד.

בכל שאלה נוספת אנא פנו אלינו

054-5850688   ׀   kadureshet.shop@gmail.com

ט.ל.ח

bottom of page